Nyelv - Language

Elérhetőség

Hermex Kft
6300 Kalocsa
Pataji út 31.
mobil: 06-30/9533-638
mobil: 06-30/201-12-78
telefon: 06-78/562-552
email: hermexkft@t-online.hu

Időjárás

Weather data OK.
Budapest
-2 °C

Naptár

Adatkezelési tájékoztató

Kiadta: Hermex Kft.
6300 Kalocsa, Pataji út 31.
Telefonszám: 00-36-78-562-552

2
Tartalomjegyzék

1.BEVEZETÉS.............................................................................................2
2.AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE............................................................3
3.ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE ......................................................3
3.1. Társaságunk IT szolgáltatója........................................................................4
3.2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója..............................................................4
3.3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés.................................................5
4.MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK...........................5
4.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás.............................................................5
4.2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés...........................................6
4.3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok .........7
4.4 A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés .....................8
4.5. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés .................................8
5.SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK...................................9
5.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása...................10
5.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi
adatai .......................................................................................................10
5.3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján ....................................................10
5.4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról.....................................................11
5.5. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán...... ....................12
6.JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK.................. .......13
6.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából ........................ 13
6.2. Kifizetői adatkezelés ..............................................................................13
6.3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés ...... ...14
6.4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából..........................14
7.ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL....................14
8.RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL...........................17
9.AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
INTÉZKEDÉSEI.......................................................................................26

3

1.Bevezetés
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet)
előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő
elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell
küldeni.
2.AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: HERMEX Mezőgazdasági Gépgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:6300 Kalocsa, Pataji út 31.
Cégjegyzékszám: 03-09-107335
Adószám:11813961-2-03
Képviselő: Hermann György, Hermann Csaba
Telefonszám:00-36-78-562-552
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.hermex.hu
(a továbbiakban: Társaság)

3.ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

4

3.1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT
szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk
tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes
adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefonszám: 00-36-76 / 506-618
Honlap: www.domaincenter.hu

3.2.Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói
szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy
kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő
adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: GALAMBOS Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság.
Székhely: 6300 Kalocsa, Szent-István u. 39. 1. em. 1.
Cégjegyzékszám: 03 09 106200
Adószám: 11573500303
Képviselő: Galambos Menyhért
Telefonszám:00-36-78-463-293

5
3.3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez
szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával
kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltatók:
-Magyar Posta

-.Futárszolgálat
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi Európa utca 2.
Telefonszám:00-36-29-886-600
Telefax: 00-36-29-886-610

4.MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
4.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához
szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f))
jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a
munkavállaló alábbi adatait:
1. név
2. születési név,,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

6

10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár
megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma,
29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető
rendszer,
illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.
(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka
Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a
Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai
továbbíthatók.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka
törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
4.2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt
részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági
vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel,
módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni
kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

7

(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a
munkavállalókkal.
(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása,
megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával
pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során
felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim
módon történik az adatok feldolgozása.
(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges
feltételek.
(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása , munkakör
betöltése.
(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a
vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató
csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem,
illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes
dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
4.3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja
neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített
munkáltatói feljegyzés (ha van).
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta
az adott állásra.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem
választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki
jelentkezését, pályázatát visszavonta.

8

(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján
őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló
adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását
követően kell kérni a jelentkezőktől.

4.4. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a
Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni.
Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony
megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és
jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók.

4.5. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az
emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem
céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és
hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása
is, amit a kamera rögzít.
(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett
hozzájárulása.
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól
látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek
tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A
tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza
az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a
rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének,
tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás
időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére
jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó
rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.
(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép
és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló
magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes
személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer
alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

9

(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők
meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt,
valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják
felhasználni.
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának
rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három
munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak
kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a
megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az
illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az
olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett
kijelölve.
(8) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn
kívül vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők,
illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.
(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a
kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület
munkahelyi vezetője jogosult.

5.SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
5.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött
természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító
jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,
lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét,
bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők,
szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés
megszűnését követő 5 év.
(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés
teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

10

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
5.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi
adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail
címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés
teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 5 évig.

5.3. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a
felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes
szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy
csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott
munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a
felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása),
amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság
irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához
elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén
elhelyezni.
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell
tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege
megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a
tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az
oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által
kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e
funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló
a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

11
5.4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket
(cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor
kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az
adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.
A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat
is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató
egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A
sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a
felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen,
továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését,
visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő
színvonalú biztosítását.
(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa
böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy
cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a
sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen
az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-
haszn

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-11

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-10-win-7

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-8

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének
beazonosítására.
(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:

12

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül
elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon
végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama
kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.)
13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
2. Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal
kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás
igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem
kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása
nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
2.1. Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése,
a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.
2.2. Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
5.5 Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook
oldalt tart fenn.
(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem
kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

13

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül
kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből
adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó
problémáért.

6.JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
6.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-
a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az
utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően
az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő,
az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
6.2. Kifizetői adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:
a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a
titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§)
és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek
teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év.

14

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási
(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
6.3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint
maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának
maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is
fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.
(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény
irányadó.
6.4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása
megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges
tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: a)
természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát,
d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási
helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa
számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))

7.ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden röviden összefoglaljuk az
érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben
adjuk meg.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)

15

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk).
.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben
meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben
meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű
vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat

16

végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
.
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha
az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)

17

8.RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő
információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés
esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49.
cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló
módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz
való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes
adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és

18

arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az
információkkal.
(Rendelet 13. cikk)
B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg
1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy
valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a
47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás
esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja
az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő
kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

19

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.
4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében,
vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen
esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan
elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,
bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;

20

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében
azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte

21

tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban
említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést,
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül,

22

hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen
alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó
abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű
vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

23

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása
érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással
járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk
(1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy
g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a
12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései
tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben
tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez
szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

24

e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen
az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris,
a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,
felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó
garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az
adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha
ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk
(3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek
bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

25

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban
említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye,
a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk
alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme
nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e
rendelet szerinti jogait.

26

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében
eljáró közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)
9.AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
INTÉZKEDÉSEI
1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről.
2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet.
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.
6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.

Valuta Váltó


Convert   Into    

Valuta Értékek